Le goût du riz au thé vert [Ochazuke no aji] 1952


CineScope
Ajoutez votre note:Ochazuke no aji, Le goût du riz au thé vert, 1952, Shin Saburi, Michiyo Kogure, Kôji Tsuruta, Chishû Ryû, Chikage Awashima, Keiko Tsushima, Kuniko Miyake, Eijirô Yanagi, Hisao Toake, Yûko Mochizuki, Kôji Shitara, Matsuko Shiga, Yôko Kosono, Kinichi Ishikawa, Yoko Osakura, , Yasujirô Ozu, cinescope, cinéma, cinéscope, CineScope, Cine Scope, film, classic, classique, classik, hollywood, critique, base de données, Le goût du riz au thé vert DVD, Ochazuke no aji DVD, Yasujirô Ozu DVD, Le goût du riz au thé vert critique, Ochazuke no aji critique, Yasujirô Ozu critique

CineScope.fr - © Copyright CineScope 2005 - 2020
Les critiques - Contact
CineFaniac - le cinéma sous un autre angle